НОВИНИ


СТАРТИРА ПРОЕКТ BG16RFOP002-3.001-0573-C01 „ЗАКУПУВАНЕ НА НОВИ ПЕЩИ ОТ "ЛАКИ 131" ООД С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И НАМАЛЯВАНЕ НА ЕНЕРГОЕМКОСТТА” На 21.08.2017 г. „Лаки 131” ООД подписа Договор № BG16RFOP002-3.001-0573-C01 „Закупуване на нови пещи от "Лаки 131" ООД с цел подобряване на ефективността и намаляване на енергоемкостта” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Проектът има за цел повишаване на енергийната ефективност на "Лаки 131" ООД чрез прилагане на енергоспестяващи технологии, мерки и системи, допринасяйки по този начин за повишаване на конкурентоспособността на компанията, установяване на устойчиво екологично развитие и намаляване на негативното въздействие на дейността й върху околната среда. Предвидените инвестиции по проекта са в съответствие с най-новите изисквания за енергийна ефективност и за опазване на околната среда и ще доведат до оптимизиране на работния процес. По-ниският разход на електроенергия ще рефлектира пряко и положително върху околната среда, тъй като ще намали разходите за енергия и вода, и ще доведе до по-ефективното потребление на енергийни ресурси, използвани в производството, както и ще намали вредните емисиите на CO2 и на други локални вредни замърсители. Пакетът от дейности за подобряване на конкурентоспособността на „Лаки 131“ ООД покрива всички общи екологични показатели и е екологично предизвикателство за икономически възможности пред компанията. Проектът е с продължителност 12 месеца. http://www.laki131.com/front/partners.php?b=3

През 2016 година нашата компания Лаки 131 ООД пусна в експлоатация нов производствен цех за алуминиеви отливки.Производствената площ е 3250 м2.Инсталирани са 7 нови машини за леене на алуминиеви детайли.Пет броя от машините са напълно автоматизирани
Уведомление за УВОЗ

«ЛАКИ 131» ООД На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр.№3/2006г., посл. изм. ДВ бр. 94/30.12.2012 г.), У В Е Д О М Я В А: Засегнатото население за инвестиционно намерение: „Преместването на дейността отливане на алуминиеви детайли в новозакупен имот, включително изграждане на ТК“ в ПИ 56784.539.129, в район „Тракия“.
СТАРТИРА ПРОЕКТ BG16RFOP002-3.001-0573-C01

СТАРТИРА ПРОЕКТ BG16RFOP002-3.001-0573-C01 „ЗАКУПУВАНЕ НА НОВИ ПЕЩИ ОТ "ЛАКИ 131" ООД С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И НАМАЛЯВАНЕ НА ЕНЕРГОЕМКОСТТА
обществен достъп

На основание чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЯВЯВА: открит обществен достъп до информацията по приложение № 2 на обект „Преместването на дейността отливане на алуминиеви детайли в новозакупен имот, включително изграждане на ТК“ в ПИ 56784.539.129, в район „Тракия“, гр. Пловдив, с възложител „ЛАКИ 131“ ООД. Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринайсет) дни, всеки работен ден в периода от 12.12.2016г. – 28.12.2016г., в сградата на „Лаки 131“ ООД на ул. „Асеновградско шосе – подстанция № 1“, гр. Пловдив, п.к. 4000, всеки работен ден от 08:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа. Лице за контакти: Богдана Рускова – управител на „Лаки 131“ ООД, тел. (032) 68 83 83.
ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

BG

Във връзка с изпълнение на Договор за БФП № BG16RFOP002-2.001-0447-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, бе проведена процедура „избор с публична покана” с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване”, с обособени позиции, както следва:

• Обособена позиция 1 – Автоматизирана производствена клетка, включваща машина за леене под налягане със затварящо усилие 3000kN (300 тона), манипулатор за наливане и дозиране на течен метал, манипулатор за автоматично обмазване и обдухване на пресформата, устройство за нанасяне на смазка на пресово бутало, установка за приготвяне на водосмесима обмазка, електрическа пещ за топене и поддържане на работната температура на цветни (алуминиеви) сплави с вместимост 300 кг. – 1 брой;

• Обособена позиция 2 – Автоматизирана производствена клетка за леене под налягане на цветни (алуминиеви) сплави, включваща машина за леене под налягане със затварящо усилие 4000kN (400 тона), манипулатор за наливане и дозиране на течен метал, манипулатор за автоматично обмазване и обдухване на пресформата, устройство за нанасяне на смазка на пресово бутало, установка за приготвяне на водосмесима обмазка, електрическа пещ за топене и поддържане на работната температура на цветни (алуминиеви) сплави с вместимост 400 кг. - 1 брой;

• Обособена позиция 3 – Автоматизирана производствена клетка, включваща машина за леене под налягане със затварящо усилие 6500kN (650 тона), манипулатор за наливане и дозиране на течен метал, манипулатор за автоматично обмазване и обдухване на пресформата, устройство за нанасяне на смазка на пресово бутало, установка за приготвяне на водосмесима обмазка, електрическа пещ за топене и поддържане на работната температура на цветни (алуминиеви) сплави с вместимост 500 кг. – 1 брой.

Краен срок за приемане на офертите: 15:00 часа на 12.04.2016 год.

Документацията по процедурата може да видите тук
СТАРТИРА ПРОЕКТ № BG16RFOP002-2.001-0447-C01 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В "ЛАКИ 131" ООД”

euflagBG

 

СТАРТИРА ПРОЕКТ № BG16RFOP002-2.001-0447-C01 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В "ЛАКИ 131" ООД 

 

 

 

На 23.12.2015 г. „Лаки 131” ООД подписа Договор № BG16RFOP002-2.001-0447-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

 

Проектът има за цел повишаване на конкурентоспособността и производствения капацитет на "Лаки 131" ООД и увеличаване на потенциала за експорт, в резултат на което ще се постигне подобряване на пазарното присъствие на българските МСП.

 

Основната проектна дейност е насочена към доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на модерни технологии и оборудване за производство на нови продукти с високо качество и съответстващи на европейските норми и изисквания. Като резултат от нея ще се увеличи потенциала за производство и износ на продукти с висока добавена стойност и ще се осигури развитието на конкурентно, ефикасно и ефективно производство, гарантиращо устойчивост и добър икономически ефект за предприятието и увеличаване на трудовата заетост. Чрез внедрените нови технологии ще се постигне и подобряване на ресурсната ефективност, повишен производствен капацитет и качество на продуктите, добри системи за управление и за прилагане на нови бизнес модели и практики.

 

Проектът е с продължителност 12 месеца.

 

Линк за сваляне


OT БТПП – Българска Търговско-Промишлена Палата фирмата успешно получи Excellent SME сертификат за отличие чрез Кофас България!

Инвестиционно намерение

ЛАКИ 131 ООД

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и ред за извършване на оценка на  въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ бр.25/2003r., изм. ДВ бp.N 3/2006r., поел. изм. ДВ бр. 94/30.12.2012 г.),

УВЕДОМЯ ВА:

Засегнатото население за инвестиционно намерение: Изграждане на нова сграда до съществуващ цех за алуминиеви отливки, в която ще бъде доставена, монтирана и въведена в експлоатация автоматична машина за леене на алуминиеви отливки в собствен поземлен имот с идентификатор 56784.539.467, с начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект. Адрес на поземления имот: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. Асеновградско шосе- подстанция N 1.

Aпарат за спектрален анализ

Проведено е обучението на служителите за работата с спектрометъра по проект  

№BG161PO003-2.1.13-0354-C0001-

„Модернизация на малка гъвкава леярна за производство на висококачествени детайли от цветни метали”

 

 

За повече информация натисни тук

Информация за сключен договор

Информация за сключен договор по процедура за определяне на изпълнител
– открит избор с обект: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване”.

 

Информацията можете да изтеглите от тук

 

 


ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013 г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

 

„ЛАКИ 131” ООД

 

със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление: ул. Димитър Талев № 21, район Южен, адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. Асеновградско шосе № 1, Южна промишлена зона, тел.: 032/68 83 83, факс: 032/685 197, интернет адрес: www.laki131.com, лице за контакт: Богдана Живкова Рускова, на длъжност: управител, тел.: 032/68 83 83, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO003-2.1.13-0354-C0001 обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект : „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване”, както следва:

  • Обособена позиция 1 – Машина за леене на алуминиеви отливки със студена камера – 1 брой;
  • Обособена позиция 2 – Робот за наливане на студения метал /автоматичен черпак/ - 1 брой;
  • Обособена позиция 3 – Робот за пръскане на водоразтворима леярска обмазка – 1 брой;
  • Обособена позиция 4 – Робот – ръка за отнемане на отлетия детайл -1 брой;
  • Обособена позиция 5 – Апарат за спектрален анализ – 1 брой.

 

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр. Пловдив, ул. Асеновградско шосе №1, Южна промишлена зона,  всеки работен ден от 10,00 ч. до 15,00 ч. 

 

Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:

 

Оферти  се подават на адрес: гр. Пловдив, ул. Асеновградско шосе, № 1, Южна промишлена зона до 15:00 ч. на 04.02.2013 г.

 

 

 

logo


СТАРТИРА ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАЛКА ГЪВКАВА ЛЕЯРНА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ДЕТАЙЛИ ОТ ЦВЕТНИ МЕТАЛИ

СТАРТИРА ПРОЕКТ  „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАЛКА ГЪВКАВА ЛЕЯРНА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ

ДЕТАЙЛИ ОТ ЦВЕТНИ МЕТАЛИ”

 

 

На 30 октомври 2012 г. „Лаки 131” ООД подписа договор по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.

Проектът №BG161PO003-2.1.13-0354-C0001 „Модернизация на малка гъвкава леярна за производство на висококачествени детайли от цветни метали” е с продължителност 12 месеца и има за цел да повиши конкурентоспособността на компанията чрез реализирането на инвестиции в съвременни технологии и оборудване. Чрез изпълнението на проекта ще бъдат закупени нови машини и оборудване, необходими за модернизиране на производствения процес на фирмата, което ще доведе до повишаване на енергийната ефектност на производството и на условията на труд.

Предвиденото за закупуване ново оборудване ще оптимизира производствения процес и ще създаде условия за разширяване на пазарните позиции на предприятието и подобряване на качеството на предлаганата продукция.

 

Свали от тук